Všeobecné obchodní podmínky

 

 

Ing. Eliška Podlešáková
IČO: 05710936
se sídlem: Vodňanská 486, 384 11 Netolice, Česká republika

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a Ing. Eliškou Podlešákovou.
 2. Smlouva mezi objednavatelem a Ing. Eliškou Podlešákovou  je uzavřena na základě písemné objednávky kurzů nabízených Ing. Eliškou Podlešákovou (závazné přihlášky), a to potvrzením učiněné objednávky Ing. Eliškou Podlešákovou. Za písemnou formu se považuje i elektronická pošta.
 3. Ing. Eliška Podlešáková potvrdí nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky ze strany objednavatele učiněnou objednávku.
 4. Pokud Ing. Eliška Podlešáková  nepotvrdí objednávku ve stanovené lhůtě, není objednávka považována za přijatou a smlouva není uzavřena. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednavatele, předání kopie objednávky objednavateli nebo předání dokladu o úhradě kurzovného.
 5. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 6. Objednávku lze učinit na internetových stránkách dodavatele prostřednictvím formuláře nebo
  e-mailem, přičemž v případě učinění objednávky e-mailem musí objednatel uvést: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého nebo přechodného bydliště a dále specifikovat objednávaný kurz. V případě, že je objednavatelem právnická osoba, je objednavatel povinen uvést firmu (název), IČO a sídlo této právnické osoby.
 7. V případě, že byla objednávka učiněna e-mailem, zašle dodavatel společně s potvrzením objednávky znění těchto VOP.

Čl. II Všeobecná ujednání a podmínky poskytování služeb

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění objednaných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Další povinnosti dodavatele a objednavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek
 2. Objednavatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

 Čl. III Termín realizace výuky

 1. Výuka probíhá ve dnech a časech dle objednávky. Délka výukového bloku je 50 nebo 90 minut, pokud v objednávce není uvedeno jinak.
 2. Dodavatel je povinen zprostředkovat objednateli lektora nejpozději do 7 dnů od uhrazení kurzovného (viz čl. V odst. 2 VOP), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu o 1 týden v případě, že je to z technických důvodů nevyhnutelné.
 3. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn po předchozí domluvě s objednatelem zvolit náhradní způsob zajištění výuky.
 4. Každá jednotlivá objednávka je platná 6 měsíců od objednání. Do této doby je třeba vyčerpat všechny předplacené lekce z této objednávky. Lekce, které nebudou objednavatelem nebo jím určenou osobou vyčerpány v 6 měsíční lhůtě od objednání, propadají a objednatel nemá nárok na výuku těchto lekcí ani na žádnou finanční kompenzaci ze strany Ing. Elišky Podlešákové.
 5. Termín a hodina konkrétní lekce se stanoví na základě předchozí domluvy mezi Ing. Eliškou Podlešákovou a objednatelem, a to vždy nejméně 24 hodin před konáním lekce. Termín a hodina lekce jsou stanoveny buď e-mailem, telefonicky, nebo prostřednictví programu Skype, popř. na závěr každé poskytované lekce mezi objednatelem a lektorem. 
 6. Lekce začínají v předem dohodnutém čase mezi přiděleným lektorem a objednatelem dle předchozího odstavce, a to tak, že lektor kontaktuje objednavatele pomocí programu Skype. Pokud nebude klient v dohodnutém čase připojen, vyčká lektor ještě dalších 10 minut. Objednavatel si však musí být vědom toho, že mu hodina nebude prodloužena a bude uhrazena v plné výši. Totéž platí i v situaci, kdy se objednavatel nepřihlásí v době do již zmíněných 10-ti minut po domluveném začátku lekce.
 7. V případě, že objednatel zruší již objednanou lekci více jak 24 hodin před jejím začátkem, může si objednatel sjednat náhradní termín lekce. Takto zrušená lekce objednateli nepropadne a nebude se objednateli účtovat. Toto však neplatí v případě, že dojde ke zrušení již objednané lekce podruhé v řadě, kdy v takovém případě jedna lekce bez náhrady propadne a bude ze strany dodavatele naúčtována v plné výši. V případě více po sobě následujících zrušených lekcí se uplatní toto pravidlo pro každou druhou zrušenou lekci. (např.: V případě 4 po sobě jdoucích zrušených objednaných lekcí bude objednateli naúčtována 2. a 4. lekce v plné výši).
 8. Pokud objednavatel zruší lekci v době kratší než 24 hodiny před konáním lekce, bude lekce naúčtována v plné výši.
 9. Objednavatel je oprávněn pořizovat nahrávky lekce pro další využití s předchozím souhlasem lektora. Dodavatel prohlašuje, že lektor neodepře bez vážného důvodu udělit souhlas s pořízením nahrávky. V případě pořízení nahrávky lekce objednavatelem, je objednavatel oprávněn tuto nahrávku použít pouze a výhradně pro své účely a nesmí tuto nahrávku poskytovat třetím osobám. Totéž platí i o písemném záznamu každé lekce pořízené a posléze zaslané lektorem na e-mail objednavatele.

Čl. IV Kurzovné

 1. Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen kurzovné) je určena na základě dílčí objednávky objednatele dle konkrétní specifikace kurzu a jeho cenové varianty.
 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace objednávky) a výukové materiály mimo učebnice ve vlastnictví dodavatele.

Čl. V Platební podmínky, způsob a forma platby

 1. Objednatel je povinen do 7 dnů od objednání jazykového kurzu, nejpozději však před zahájením výuky zaplatit cenu objednaného jazykového kurzu, a to převodem na účet Ing. Elišky Podlešákové uvedený ve vystavené faktuře – daňovém dokladu (dále jen „kurzovné“).
 2. Na kurzovné v příslušné výši (podle typu objednávky) dodavatel vystaví fakturu - daňový doklad neprodleně po potvrzení objednání kurzu, a zašle ji objednateli na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 3. Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu)
 4. Platbu kurzovného lze provést bankovním převodem na příslušný bankovní účet dodavatele dle konkrétní měny, ve které bude transakce provedena.
 5. Využít můžete možností plateb na následující bankovní účty:

  a. 90530717/5500 (pro platby v CZK)

  b. 2301155152/2010 (pro platby v EUR) - SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ0520100000002301155152

  c. 2201155147/2010 (pro platby v USD) - SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ9620100000002201155147

 6. Platba je jednorázová,platba na splátky není možná.
 7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Čl. VI Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

 1. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude koncipována tak, aby co nejvíce vyhověla specifickým požadavkům objednavatele.
 2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.

Čl. VII Reklamace

 1. Pokud je objednavatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, přičemž objednatel dostatečně určitě specifikuje, v čem shledává nedostatky poskytovaných služeb ze strany dodavatele.(lze zaslat e-mailem).
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení.
 3. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od přijetí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace. Ledaže se objednatel s dodavatelem dohodli na delší lhůtě.

Čl. VIII Uznání reklamace

 1. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednavatele. Jedná se tak především o nedostatečnou rychlost připojení k internetu ze strany objednavatele, změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednavatel přihlásil.
 2. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednavateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do dalších období. Tuto skutečnost je objednatel povinen doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od poslední poskytnuté lekce. Pro případ, že se objednavatel dostane do prodlení s doložením skutečností podle předchozí věty, nebude na tyto brán zřetel, čehož si je objednavatel vědom a s tímto souhlasí.
 3. Dodavatel není zodpovědný za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.
 4. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se v takových případech zavazuje zajistit náhradní termín výuky.

Čl. IX Lhůta k uplatnění reklamace

 1. Reklamaci lze vznést nejpozději do začátku třetího vyučovacího bloku (lekce) po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. V odůvodněných případech lze vznést reklamaci i po tomto termínu.
 2. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže nebyly uplatněny řádně a včas.

Čl. X  Porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy

 1. V případě odstoupení objednatele z kurzu před jeho zahájením, tj. po učinění závazné přihlášky potvrzení ze strany dodavatele a uhrazení kurzovného, avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), je část kurzovného ve výši 1.000,- CZK / 40 USD / 37 EUR nevratná.
 2. Odstoupením objednatele z kurzu po jeho zahájení, tj po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká dodavateli nárok na storno poplatek ve výši 50% ze zbývající částky kurzovného.
 3. V případě, že dojde k odstoupení z řádně objednaného a uhrazeného kurzu po konání druhého vyučovacího bloku, nemá objednatel právo na navrácení kurzovného či jeho části. Kurzovné však v tomto případě může být převedeno na další období nebo může být s dodavatelem sjednán jiný termín konání kurzu. Pokud objednatel trvá na odstoupení z kurzu, budou uplatněny storno podmínky dle čl. X, od. 2 VOP.
 4. V případě převedení kurzovného do dalšího období dle čl. VIII. a X. VOP je objednavatel povinen vyčerpat zbývající částku nejpozději do 6 měsíců od dohody o převedení kurzu na další období dle předchozího odstavce.
 5. V případě elektronické objednávky (tj. objednáním kurzu prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím formuláře na internetových stránkách dodavatele) má objednavatel, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednavatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Odstoupí-li objednavatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 6. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednavateli poskytnutých.
 7. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednavatele a objednavatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 5 tohoto ustanovení.
 8. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednavatel odeslat dodavateli vždy písemně, nebo e- mailem. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.

Čl. XI  Ochrana osobních údajů objednatele a svolení k zasílání obchodních sdělení

 1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, rok narození/datum narození/rodné číslo a adresu. Dojde-li následně ke změně těchto kontaktních údajů objednavatele, je objednavatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. Objednavatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s předáním svého jména, telefonního čísla a emailové adresy lektorovi, který povede jeho výuku.
 3. Vyplněním webového formuláře souhlasí objednavatel se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze dodavatele, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
  Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu dodavatel zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.
 4. Dodavatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), ve znění pozdějších předpisů.
 5. Objednavatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, aktualizace a doplnění, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, zejména právo na vysvětlení ve smyslu § 21 Zákona o ochraně osobních údajů a odstranění závadného stavu. Objednatel má právo na dočasné nebo trvalé zastavení zpracovávání osobních údajů nebo jejich odstranění s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy, a to formou písemného vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů (emailem nebo na korespondenční adresu uvedenou v těchto VOP).
 6. Dodavatel plně respektuje důvěrný charakter dat objednatele, která vyplňujete do objednávky a poskytujete Ing.Elišce Podlešákové. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s objednateli, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

Čl. XII  Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 7. 2. 2017.