Sample 50 minute lesson (English - Czech combination)

Lesson 18 January

Vocabulary list:

Tired = unavený X relaxed = odpočatý

Always = vždy

Annoying = otravný X annoyed = otrávený

To look sth. up = něco vyhledat

Temperature = teplota

Oxygen = kyslík

Degrees of Celsius = stupně Celsia

To meet = setkat se, potkat se

Grammar:

Present simple = přítomný prostý čas

 • kladné oznam.věty: základní tvar slovesa (kromě 3.osoby j.č., kde přidávám S) – She teaches at school.; You teach at school.
 • Záporné oznamovací věty: DON´T / DOESN´T (u 3.osoby) – She doesn´t teach at school.; You don´t teach at school.
 • Otázky: DO / DOES + osoba + sloveso v základním tvaru – Do you teach at school? ; Does she teach at school?
 • Použití: pro zvyky nebo rutiny (aktivity pravidelně se opakující, denní rutina atd.); pro trvalé jevy nebo faktické informace; pro předem dané rozvrhy, plány akcí, harmonogramy atd.
 • Příkladové věty:

Every day I get up at 7 AM. (opakující se rutina)

(EVERY day, evening, Monday, weekend, year; USUALLY, ALWAYS, NORMALLY, NEVER, OFTEN; ON Mondays)

The Earth goes round the Sun. = Země obíhá kolem Slunce. (faktické informace, které platí stále a nemění se)

The train leaves at 10 o´clock. / The first lesson at school starts at 8 o´clock. (předem dané rozvrhy nebo harmonogramy)

Present continuous = přítomný průběhový čas

 • Kladné oznamovací věty: sloveso BE vyčasované – pomocné sloveso ( I am, You are,…) + ING tvar plnovýznamového slovesa – I am watching TV. ; She is watching TV.;….
 • Záporné oznamovací věty: sloveso BE v záporném tvaru vyčasované – pomocné sloveso ( I am not, You aren´t,…) + ING tvar slovesa – I am not watching TV. ; She isn´t watching TV.;…
 • Otázky: sloveso BE vyčasované pomocné sloveso + osoba + ING tvar hlavního slovesa
 • Použití: aktivity, které se dějí právě teď; pro popis nějakých negativních jevů nebo chování (často se slovem ALWAYS); pro plány nebo nějaká vyřizování do budoucna;
 • Příkladové věty:

Right now I am listening to you. = Právě teď tě poslouchám. (o činnosti nebo akce probíhající právě teď)

(další obvyklé výrazy: NOW, RIGHT NOW, AT THE MOMENT, AT THIS MOMENT)

He is always / still complaining about something. = Stále si na něco stěžuje. / I am always losing something. = Stále něco ztrácím. (případ negativních jevů dlouhodobě se opakujících)

(výrazy: ALWAYS, STILL)

Tomorrow I am going to the cinema with my friend. (plány do budoucna, u kterých už jsme si jisti, že je uskutečním – cítíme z těchto plánů jistotu)

 

DYNAMIC VERBS (DYNAMICKÁ SLOVESA)

- Popisují akce

- Mohou se pojit jak s přítomný prostým časem, tak s přítomným průběhovým časem

STATE VERBS (STAVOVÁ SLOVESA)

 • Popisují stavy nebo situace
 • Většinou netvoří přítomný průběhový čas (ING formu slovesa), tvoří pouze přítomný prostý čas
 • Např.: need, want, love (milovat), belong (patřit), believe, forget, hate, like, know, mean, prefer, remember (vzpomenout si, pamatovat si), understand

Vocabulary list:

Habit = zvyk

To describe = popsat

Behaviour = chování

To behave = chovat se

Annoying = otravný

Today = dnes X tomorrow = zítra X yesterday = včera

Tense = čas (gramaticky)

Verb = sloveso X word = slovo

To belong = patřit

To hate = nenávidět

To know = vědět, znát

To like = mít rád, líbit se

To mean = mínit, myslet (něco něčím), znamenat

To remember = pamatovat si, vzpomenout si